CLAPTON PHOTO old file
ERIC CLAPTON PHOTO At Yokohama '93TO HOME
History
99/10renew
96/11/14J